Posted on

chuyến từ thiện vào tháng 11 năm 2017

quần áo và sách vở được trao đến các  em vào  tháng 11 năm 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *